ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА БОБОВИ КУЛТУРИ
 
“ГТБ-БЛЯН” – НОВ СОРТ ОБИКНОВЕН ЗРЯЛ ФАСУЛ
(P. VULGARIS L.)
  Димитър Генчев, Иван Киряков  
Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Основният проблем от технологията за отглеждане на зрял фасул (Phaseolus vulgaris L.) е прибирането. Начинът на прибиране зависи от типа на растението. При технология на отглеждане, която използва ниско ниво на механизация и прибирането е ръчно, типът на растението не е от значение, с изключение на случаите когато морфологията му има отрицателна корелация с продуктивността. Най-подходящият хабитус за директна жътва със зърнокомбайн е IIа тип, с правостоящо растение, високо разположени и неразпукващи се бобове, бели семена, устойчиво на икономически важните болести. Освен това сортовете от този тип се характеризират с висок добив при най-висока стабилност. Правостоящото растение осигурява по-добра осветеност на посева, по-добра фотосинтетична дейност и по-висока продуктивност. То осигурява по-добра проветряемост на посева, по-малко проблеми с болести и намалява до минимум проблемите свързани с чести валежи по време на прибиране. Ето защо селекционно-подобрителната работа в ДЗИ – Г. Тошево е насочена за създаване на сортове зрял фасул с такава характеристика. До сега в ДЗИ – Г. Тошево са създадени три сорта зрял фасул с хабитус IIa тип – ‘Прелом’, ‘Абритус’ и ‘Лудогорие’.
Сорт ‘ГТБ-Блян’ е създаден от Димитър Генчев и Иван Киряков в ДЗИ – Генерал Тошево чрез многократен индивидуален отбор в хибридна популация на сложната кръстоска: DG 1-2 (Прелом / Зорница // Helia /3/ Добруджански ран /4/ Беслет / Добруджански ран ) /5/ DG 98-53 [DG 96-27 (Ореол / А769 // Присад /3/ G 2883 / H-3) /4/ DG 96-47 (DG 85-2 / GN Star // Трудовец 2 / GN Jules)]. Сорт зрял фасул „ГТБ-Блян“ (Phaseolus vulgaris L.) е признат за оригинален и може да бъде вписан в списък Б на Официалната сортова листа на страната със заповед № РД 12-11/15.05.2015 г. на министъра на земеделието и храните.
Вегетационният период на сорт ‘ГТБ-Блян’ е с 4 d по-дълъг от сорт ‘Еликсир’, със седем дни по-кратък от сорт ‘Добруджански 7’ и с 6 от сорт ‘Беслет’. Главното стъбло и разклоненията на сорт ‘ГТБ-Блян’ завършват с вегетативна пъпка. Растението е без притка и не поляга (IIа тип). Хипокотилът е зелен. Височината на растението в зависимост от условията на околната среда е в границите на 40 – 50 cm. Бобовете са разположени в горните 4/5 от растението. Сортът се сее в самостоятелен посев без подпори. Всичко това прави сорт ‘ГТБ-Блян’ подходящ за директно (еднофазно) прибиране със зърнокомбайн. Листата са зелено оцветени; средно релефни; средно големи; слабо окосмени отгоре, а отдолу окосмяване липсва; със заоблена до четириъгълна форма; среден и заострен връх. Цветовете са с бели байраче и крилца, зелена ладийка и малък прицветник.
Бобовете са средно дълги и тесни, заоблени, средно съотношение дебелина:ширина, зелени през вегетацията, с лико, вдлъбната надлъжна форма, слабо извити, пресечен връх, гладка повърхност, къс и слабо извит клюн. Семената са бели, със слаба експресия на жилкуването и слаба на гланца. Надлъжната форма е бъбрековидна, а напречната широко елисовидна. Теглото на 1000 семена е 330 ± 20 g, а хектолитровото тегло 73.5 ± 1.2 kg. Те имат много добър вкус и се сваряват за 125 ± 12 min. Съдържанието на протеин е 20.9±1.1%.
Ключови думи: Phaseolus vulgaris; нов сорт зрял фасул; РХС-различимост, хомогенност и стабилност; БСК – биологични и стопански качества; антракноза; склеротиния; бактерийен пригор; ореолов пригор; бактерийно увяхване; устойчивост на линурон; директно прибиране.