ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ КУЛТУРИ
 
ДОБИВ НА ФУРАЖ И ЕЛЕМЕНТИТЕ МУ ПРИ КОНКУРСНО СОРТОВО ИЗПИТВАНЕ НА ТЕТРАПЛОИДЕН ПАСИЩЕН РАЙГРАС
  Анелия Кътова  
Институт по фуражните култури, Плевен
 
     Резюме
 
През периода 2007-2009 г. в Институт по фуражните култури (ИФК) – Плевен върху излужен чернозем при неполивни условия е изведен конкурсен сортов опит (КСО) за фураж с 4 варианта тетраплоиден пасищен райграс, 2 български селекционни популации: 1. NBG, 2. SBG и два белгийски сорта – стандарти 3. Roy и 4. Pandora. Проучени са биологични и стопански качества по отношение на добив на фураж и елементите му с цел описание и заявяване на селекционните номера за официално държавно сортоизпитване. Определени са добивът на фураж свежа и суха маса (kg ha -1) по подрасти, години и общо и средно за периода, както и разпределението на добива по години и общо за периода на проучване, дял, %. Установено е, че българските тетраплоидни селекционни популации пасищен райграс са дълготрайни, високопродуктивни на фураж и с висок адаптивен потенциал за условията на страната. Средногодишните данни за добив фураж в суха маса са с близки и по-високи стойности за българските селекционни тетраплоидни номера – 7390,7 kg ha-1 за NBG и 6589,9 kg ha-1 за SBG. Превишението спрямо стандартите е от 145 до 162 %. Белгийският сорт Roy е по-високодобивен на фураж в сравнение със сорта Pandora, 5047,4 kg ha-1 и 4067,2 kg ha-1, съответно. Сортовете и популациите имат различна стратегия за многогодишност и се различават по броя на откосите и разпределението на добива. С най-висок добив на фураж се отличава NBG в резултат на най-големия брой откоси и най-равномерно разпределение по сезони през годините, следван от SBG, който има същия брой откоси. Белгийските сортове имат по-малка дълготрайност при нашите условия, по-нисък добив на фураж, тъй като формират по-малък брой откоси.
Ключови думи: Пасищен райграс - Тетраплоидни сортове и популации - Конкурсно сортово изпитване - Добив на фураж