ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Книжка 1
Книжка 2
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
В поредното издание на списанието са представени част от научните трудове, които са докладвани на Националната научна конференция по надслов „Съвременни тенденции и основни приоритети в селекцията и агротехниката на полски култури”, проведена на 16-18 ноември 2011 г. Конференцията бе организирана и проведена по повод на Юбилейната 70-годишнина от основаването на Добруджански земеделски институт. Темите, върху които бяха поставени основните акценти на представените изследвания са групирани в няколко секции, които покриват най-важните аспекти от изследванията по полски култури: Продуктивност на полските култури, Качество на продукцията, Толерантност на стрес, Биологично земеделие, Влияние на климатичните условия. Бяха представени общо 62 научни доклада, които отразяват съвременното ниво на изследванията върху проблемите на полските култури у нас. Изследванията са публикувани в два последователни тома на списанието: Том 7 (2011) Книжка 2 и Том 8 (2012) Книжка 1 и Книжка 2, като при подреждане на материалите са спазени основните раздели на списанието. Авторите носят пълна отговорност за достоверността на изнесените от тях научни резултати, прилаганите методи на работа и оформените изводи. Изказваме благодарност на всички учени за активното им участие в Юбилейната научна конференция на ДЗИ.
Книжка 1         7 - 195
Книжка 2         203 - 394