ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
ПРОУЧВАНЕ НА ПУКЛИВОСТТА ПРИ СОРГО ЗА ЗЪРНО (SORGHUM BICOLOR L.)
  Ирена Голубинова, Анелия Кътова, Анна Илиева, Пламен Маринов-Серафимов  
Институт по фуражните култури, Плевен
 
     Резюме
 
Експериментът е проведен през 2016 година в Институт по фуражните култури – Плевен. Обект на изследване са 12 генотипа (сортове, хибриди, мутантни и хибридни линии) сорго за зърно (Sorghum bicolor (L) Moench). Целта на проучването е да се установи пукливостта и връзката с някои биохимични показатели (съдържанието на суров протеин, скорбяла, влага) и характеристики на зърното (цвят на перикарпа, ширина на зърното и пуканките, маса на 1000 семена). Пукливостта на зърното при изследваните генотипи сорго варира в границите 32,0% до 72,0%. Най-силно влияние върху пукливостта оказват показателите маса на 1000 семена (r = 0,831), съдържание на скорбяла (r = -0,356), следвани от съдържание на влага (r = 0,212) и суров протеин (r = 0,282). Установено е, че ендоспермът на семената при пукане се разраства най-слабо при генотиповете с бяло оцветяваване на перикарпа (от 33,3 до 90,1%), а при при тези с тъмно оцветяване разрастването е от 50,0 до 160%. Мутантна линия М1(6282) (с тъмно кафяво оцветяване на перикарпа) и хибридна линия 1643 (с бяло оцветяване на перикарпа) се открояват с относително по-добра пукливост и едрина на получените пуканки. Настоящото изследване демонстрира едно от качествата на зърненото сорго – пукливост и възможностите за отбор в хода на селекционния процес и обогатяване на генетично разнообразие при тази култура.
Ключови думи: Сорго (Sorghum bicolor (L) Moench), селекция, пукливо сорго, пукливост