ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ КУЛТУРИ
 
ПЕРСПЕКТИВНИ ЛИНИИ СЛЪНЧОГЛЕД ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ СЪЧЕТАВАНЕ МЕТОДИТЕ НА ОТДАЛЕЧЕНАТА ХИБРИДИЗАЦИЯ И ЕМБРИКУЛТИВИРАНЕТО
  Даниела Вълкова, Нина Ненова, Валентина Енчева  
Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Осъществена е междувидова хибридизация между линии културен слънчоглед Helianthus annuus и образци от едногодишния див вид Helianthus praecox. F1 хибридно поколение е получено чрез прилагане на техниката на ембриокултивиране. Получени са стабилизирани линии, възстановители на фертилността, чрез продължително самоопрашване и отбор. Направена е биохимична характеристика на показателите, определящи съдържанието на масло в семената на проучваните линии. Линиите PR-5 и PR-10 се отличават с комплексна устойчивост към причинителите на мана, сиви и черни петна по слънчогледа и към паразита синя китка. Линии PR-4 и PR-8 се характеризират с високо съдържание на масло и устойчивост на мана и синя китка. Получените линии, резултат от успешно проведената междувидова хибридизация, са разнообразен изходен материал за разширяване възможностите на хетерозисната селекция за обогатяване на генетичната плазма на културния слънчоглед.
Ключови думи: слънчоглед- Helianthus praecox-устойчивост-R линии- embryo rescue