ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Книжка 1
Книжка 2
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
В Книжка 1 на този брой на списанието са представени част от новите сортове и хибриди от полски култури, създадени в Добруджански земеделски институт - Г. Тошево и утвърдени през последните няколко години. В характеристиката им е поставен акцент върху морфологичните им особености и върху биологичните и стопански качества от гледна точка на тяхната пригодност за успешно отглеждане в практиката. Представената информация за новите продукти от житни, бобови култури и слънчоглед ще бъде полезна за агрономи, научни работници, фермери, преподаватели в аграрни гимназии и университети, както и за всички специалисти в земеделието. В Книжка 2 са представени част от научните трудове, които са докладвани на Националната научна конференция по надслов „Съвременни тенденции и основни приоритети в селекцията и агротехниката на полски култури”, проведена на 16-18 ноември 2011 г. Конференцията бе организирана и проведена по повод на Юбилейната 70-годишнина от основаването на Добруджански земеделски институт. Темите, върху които бяха поставени основните акценти на представените изследвания са групирани в няколко секции, които покриват най-важните аспекти от изследванията по полски култури: Продуктивност на полските култури, Качество на продукцията, Толерантност на стрес, Биологично земеделие, Влияние на климатичните условия. Бяха представени общо 62 научни доклада, които отразяват съвременното ниво на изследванията върху проблемите на полските култури у нас. Изследванията са публикувани в два последователни тома на списанието: Том 7 (2011) Книжка 2 и Том 8 (2012) Книжка 1 и Книжка 2, като при подреждане на материалите са спазени основните раздели на списанието. Авторите носят пълна отговорност за достоверността на изнесените от тях научни резултати, прилаганите методи на работа и оформените изводи. Изказваме благодарност на всички учени за активното им участие в Юбилейната научна конференция на ДЗИ.
Книжка 1         7 - 188
Книжка 2         195 - 388