ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
Влияние на факторите на средата върху корелационните зависимости при вида triticum ×toschevii H.P.St.
  Христо Павлинов Стоянов  
Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Установяването на зависимостите, които се наблюдават между параметрите на продуктивността при зърнено-житните култури, е от ключово значение за тяхната селекция. Това се дължи на факта, че всички компоненти на добива, независимо от вида, формират определени отношения по между си, което влияе върху крайната величина на добива. Разбирането на подобни зависимости е от особено значение при разработването на амфидиплоидни образци, които са в ранен етап на селекционния процес. Тъй като условията на средата повлияват отношенията, в които се намират определени показатели, от особено значение е да се установи как се променят съответните зависимости между тях. За установяване на влиянието на факторите на средата върху корелационните зависимости при вида Triticum ×toschevii са анализирани 12 показателя на класовете (дължина на класа (ДК), дължина на класа с осили (ДКО), маса на класа (МК), брой класчета в клас (БКК), маса на зърната в клас (МЗК), брой зърна в клас (БЗК), индекс на осилестост (ИО), разпределение на масата на класа по дължина (РМДК), брой класчета по дължина (БКДК), средна маса на класче (СМК), маса на 1000 зърна (М1000)) в три последователни периода на отглеждане. Проведен е пълен корелационен анализ между изследваните показатели по години и общо. Най-ниски стойности на корелационните коефициенти са отчетени при корелациите за показателите БКК, ДК, ДКО, ИО и БКДК с МК, МЗК, БЗК, РМДК, СМК и М1000. Най-високи стойности на корелационните коефициенти, независимо от условията на средата са отчетени между показателите БКК, ДК, ДКО, ИО и БКДК или между показателите МК, МЗК, БЗК, РМДК, СМК и М1000, което подчертава, че стабилността на дадена фенотипна корелация при изследвания образец е пряко зависима от генетичната принадлежност и периода на формиране на даден показател. Фенотипно най-стабилни са корелациите на МК с МЗК, на МЗК с РМДК и СМК, на РМДК със СМК и на БКК с ДК, което прави тези показатели с най-висока селекционна ценност по отношение подобряването на амфидиплоидния образец.
Ключови думи: Амфидиплоид – Корелационен анализ – Условия на средата.