ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПРИРОДАТА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СТРЕСА ПРИ ЕЧЕМИКА
  Галина Михова  
Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Дългата вегетация на зърнено-житните култури обуславя вероятността голям брой негативни фактори да повлияят върху развитието на растенията и разбира се формиране на добива. Всяко растение е сложен механизъм и за да функционира оптимално има своите изисквания. По тази причина е необходимо да му осигурим благоприятни условия за развитие и доколкото е възможно да му дадем възможност да се справи със стреса през вегетацията. Целта на изследването е изпитване ефекта на продуктите Лактисем и Лактифрост върху фенологичното развитие и формиране на добива при пивоварен и фуражен ечемик. Опитите са изведени на селекционното опитно поле по ечемик на Добруджански земеделски институт, град Генерал Тошево. Приложението на продуктите е съобразено с препоръчаната от фирма Екофол схема и метеорологичните условия. Ефектът на продукта Лактисем е оценен на две нива: 1) върху лабораторната кълняемост и кълняема енергия и 2) при полски условия. Влиянието на Лактифрост е изследвано чрез третиране в началните фази от фенологичното развитие. Обект на изследването са районирани сортове пивоварен и фуражен ечемик, включени в сортовата листа на Република България. Приложението на продукта Лактисем e свързано с по-добро гарниране на посевите, което определя по-добрия начален старт при настъпване на неблагоприятните зимни условия. Оказва положителен ефект върху формиране на кореновата система и продуктивната братимост. Прилагането на Лактифрост във фаза братене подпомага развитието на растенията и обуславя по-успешно презимуване. Надземната маса и кореновата система са видимо по-мощно развити. Ефектът върху добива се определя от особеностите на генотипа и връзките между структурните му компоненти.
Ключови думи: Ечемик – Абиотичен стрес - Продуктивност