ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХЕРБИЦИДИ ПРИ ЗИМНА ОБИКНОВЕНА
ПШЕНИЦА (TRITICUM AESTIVUM L.) В РАЗЛИЧНИ СРОКОВЕ И
ОТРАЖЕНИЕТО ИМ ВЪРХУ СТРУКТУРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОБИВА
  Зорница Петрова, Емил Пенчев  
Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Целта на настоящото проучване е да се установи влиянието на срока на внасяне на хербицидите върху структурните елементи на добива при зимната обикновена пшеница. Изследванията са проведени през 2012/2014 г. в Добруджански земеделски институт. Изведен е петфакторен полски опит с два сорта зимна обикновена пшеница – ”Аглика” и ”Енола”, засяти в два срока на сеитба – оптимален (1-15 октомври) и късен (след 20 ноември). Използвани са хербицидите – Дерби супер ВГ (3.3 g/da), Гранстар 75ДФ (1.5 g/da), Линтур 70ВГ (15 g/da), Секатор ОД (10 ml/da), Мустанг 306.25СК (80ml/da), Палас 75ВГ+ масло (25 + 100 g/ml/da) и Хусар Макс ОД (100 ml/da). Те са приложени в три фази на културата (29, 32 и 37 по скалата на Zadоks). Проследени са следните структурни елементи на добива: височина на растението (cm), дължина на класа (cm), брой класчета в клас, брой зърна в клас, тегло на зърната в клас (g). Със закъсняване в срока на сеитбата на пшеницата и прилагането на хербицидите се наблюдава тенденция към понижаване на продуктивността. След третиране във фаза 29 не се наблюдава видимо негативно влияние на хербицидите върху изследваните показатели. Най-силен отрицателен ефект върху структурните елементи на добива е установен след внасяне на хербицидите Линтур 70ВГ и Мустанг 306.25СК във фаза 32 и 37 на пшеницата. Факторът условия на годината се характеризира с най-голям дял на вариране (26-39%), а факторът срок на сеитба (6-10%) – най-малък дял върху проучваните параметри на продуктивността.
Ключови думи: Зимна обикновена пшеница – Хербициди – Добив зърно – Структурни елементи на добива