ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ КУЛТУРИ
 
ПРОДУКТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ IMI УСТОЙЧИВИ ХИБРИДИ СЛЪНЧОГЛЕД
  Даниела Вълкова, Eмил Пенчев, Валентина Енчева, Нина Ненова  
Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Двуфакторен дисперсионен анализ е приложен за изучаване на 34 IMI-устойчиви експериментални хибриди слънчоглед по признаците добив семе, съдържание на масло в семената, добив масло, височина на растенията, диаметър на питата и влияние на климатичните условия. Пластичността на хибридните комбинации е установена чрез проучване на реакцията им към вариращите климатични условия. Установено бе, че хибридите 1111А х 146R; 1111А х 185R; 1111А х 437R; 1111А х 481R; 1111А х 488R; 1111А х 514R и 1111А х 360R превишават средния стандарт по признаците добив семе и съдържание на масло в семената с най-висока статистическа достоверност Р=0,001. Изпитаните хибридни комбинации се влияят еднакво от климатичните условия по отношение на признака съдържание на масло в семената. Най-силно е влиянието на условията на средата по отношение на признаците добив семе и височина на растенията.
Ключови думи: слънчоглед-устойчивост на имидазолинон-хибриди-добив семе-устойчивост.