ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ КУЛТУРИ
 
ДОБИВ И ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОДУКТИВНОСТТА НА НОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ХИБРИДИ СЛЪНЧОГЛЕД (Helianthus annuus L.)
  Георги Георгиев, Нина Ненова, Галин Георгиев, Пенка Пеевска, Пламен Чамурлийски  
Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево
 
     Резюме
 
В съвременните селекционни програми на слънчогледа, създаването на високо продуктивни хибриди е едно от водещите направления. Много актуални изследвания търсят връзката на елементите на добива с продуктивния потенциал и зависимостите, които обуславят формирането на добива. Целта на настоящото изследване е да се проучат добива и елементите на продуктивността на хибриди слънчоглед в условията на Добруджа. Полският експеримент е изведен в опитно поле на Добруджански Земеделски Институт (ДЗИ) в периода 2012 - 2013 година. Изпитвани са двадесет и една хибридни комбинации от селекцията на слънчоглед, които са получени при кръстосването на пет стерилни линии със девет линии-възстановители на фертилността. Хибридните комбинации са заложени в три повторения. Големината на парцела е 7,35м2. Като стандарти са използвани следните хибриди Сан Лука, Мелдими, Клариса, Р64LE19. За статистическата оценка на резултатите са използвани двуфакторен дисперсионен, вариационен и корелационен анализи. По отношение на вегетационен период изследваните материали са доказано по-ранозрели от стандартите. Хибридните комбинации 217А x 89R, 2008A x 84R, 813A x 84R се характеризират с доброто съчетание на голям брой семена от едно растение, маса на семена от едно растение и висок добив семе. Продуктивността на проучените образци се формира основно от тези два показателя. Хибриди реализирали най-високи добиви средно за двете години на изследването са: 217A x 99R, 217А x 85R, 217A x 87R, 217A x 88R.
Ключови думи: слънчоглед, елементи на продуктивността, хибрид, добив