ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ КУЛТУРИ
 
ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕГЕНЕРАНТИ ОТ СЛЪНЧОГЛЕД (H. ANNUUS L.), ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ИН ВИТРО КУЛТИВИРАНЕ
  Юлия Енчева1, Гуи Яо-лин2, Лио Гонг-шъ2  
1 - Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево, България
2 - Институт по ботаника, Пекин, Китай
 
     Резюме
 
Целта на настоящото хистологично изследване е да се установи анатомията на регенерантите, получени върху модифицираната от нас среда А1, а така също да се провери твърдението на авторите Freyssinet and Freyssinet (1988) за ембриогенния произход на получените от тях растения върху хранителни среди А0 и А2. Хистологичните изследвания са проведени в различни фази на онтогенетичното развитие на регенерантите. Клетъчното делене при култивиран незрял зародиш слънчоглед е наблюдавано след третия ден в култура. Наблюдавано е формиране на млади адвентивни стъбла върху хранителни среди А0, А1 и А2, чийто проводящи тъкани нямат връзка с проводящите тъкани на експланта. Този факт е доказателство за екзогенния произход на слънчогледовите стъбла. Множеството адвентивни стъбла възниква от големи, без белтък органогенни клетки с големи вакуоли и където растенията са формирани чрез организация на стъблена меристема. Такива растения са лишени от химерна тъкан. Развитие на израстъци (недиференцирани ембриоподобни структури) са наблюдавани с голяма честота в проведения от нас експеримент върху среди А0 и А2. Разрязването на ембриоподобните структури показва множество ембриогенни клетки, малки по размер, богати на цитоплазма и белтък и с малки ядра, които се оцветяват лесно. Наблюдаван е единичен слънчогледов соматичен ембрион във фаза глобула, формиран върху среда А2 и с прилежащ суспенсор, което е доказателство за многоклетъчния му произход.
Ключови думи: слънчоглед, Helianthus annuus, адвентивни пъпки, ембриогенезис, органогенезис