ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
Хетерозис и степен на доминиране при първо поколение на кръстоски тритикале (×Triticosecale Wittm.)
  Христо Павлинов Стоянов, Валентин Байчев  
Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Основна задача при селекцията на тритикале е получаването на по-високи добиви. Това се свързва с правилния подбор на изходен материал, а също така и с преценката на хибридните потомства. Хетерозисния ефект, който възниква в първо хибридно поколение дава възможност да се проследят измененията в някои показатели при съчетаването на определени родителски генотипове. За да се определят първоначалните тенденции в унаследяването на някои структурни елементи на добива при тритикале, са изследвани 10 кръстоски между сортовете Атила, Акорд, Респект, Бумеранг, Ирник, Добруджанец и Дони 52. Определени са стойностите на показателите дата на изкласяване, височина на растенията, брой класчета в клас, брой зърна в клас, маса на зърната в клас, маса на 1000 зърна, плътност на класа и фертилност. На база на тези резултати са изчислени хетерозисът спрямо средното родителско ниво и спрямо по-добрия родител и степента на доминиране. Всички изследвани кръстоски реализират положителен хетерозис по признака височина на растенията. Същевременно широката полигенна природа на показателите дата на изкласяване, дължина на класа, брой зърна в клас, маса на зърната в клас и маса на 1000 зърна е причина за твърде разнообразните реакции по отношение на хетерозисния ефект и степента на доминиране, съответно от силно отрицателен, до силно положителен хетерозис и от прояви на адитивност, до много силно свръхдоминиране. При показателя брой класчета в клас не се реализира хетерозис, което предполага по-малкия брой гени, свързани с експресията му. Въпреки това, някои кръстоски реализират много висок хетерозисен ефект при тегловните показатели и следва да бъдат подробно проследени техните реакции с цел повишаване на продуктивния потенциал на тритикале.
Ключови думи: Степен на доминиране – Тритикале – Хетерозисен ефект.