ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   203 - 208
2 статия   209 - 217
3 статия   219 - 226
4 статия   227 - 238
5 статия   239 - 248
6 статия   249 - 254
7 статия   255 - 259
8 статия   261 - 267
9 статия   269 - 281
10 статия   283 - 290
11 статия   291 - 298
12 статия   299 - 303
13 статия   305 - 309
14 статия   311 - 322
15 статия   323 - 333
16 статия   335 - 348
17 статия   349 - 357
18 статия   359 - 370
19 статия   371 - 380
20 статия   381 - 388
21 статия   389 - 394
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ КУЛТУРИ
 
ПОСТИЖЕНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ МЕТОДА “CHROMOSOME WALKING”
ЗА ЛОКУСА НА ГЕНА RF1, ВЪЗСТАНОВИТЕЛ НА ФЕРТИЛНОСТТА ПРИ СЛЪНЧОГЛЕДА
  Миглена Друмева1, Ренате Хорн2  
1- Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
2 - Institut für Biowissenschaften, Pflanzengenetik, Universität Rostock,
Albert-Einstein-Str. 3, 18051 Rostock, Germany
 
     Резюме
 
Търговските сортове при слънчогледа (Helianthus annuus L.) представляват хибриди, създадени въз основа на цитоплазмената мъжка стерилност (ЦМС). От 1969 г. до днес в хетерозисната селекция на слънчогледа се използва PET1- цитоплазма (Leclerq, 1969), която произхожда от междувидовата кръстоска - H. petiolaris х H. annuus. Молекулярните проучвания върху Rf1- гена, който възстановява фертилността на PET1-цитоплазмата, са важна стъпка към разбирането и манипулирането на механизма на възстановяване на фертилността. Изследването е проведено с линия RHA 325, възстановител на фертилността, с линия HA 342, закрепител на фертилността, както и с представителни извадки от F2 (S1, S2, F1 и F2) потомството на кръстоската HA 342 х RHA 325. В експерименталната работа са включени 11 позитивни бактериални клона (Bac-end секвенции), които са изведени (Hamrit et al., 2008) въз основа на двете съществуващи BAC-библиотеки при слънчогледа (Ozdemir et al. 2004; Clemson University Genomics Institute-http://www.genome.clemson.edu). За обработка и анализ на BAC-end последователностите са използвани програмния продукт BioEdit 7 и базата данни NCBI. В резултат от секвенирането и анализа на идентифицираните положителни BAC-end последователности, са създадени нови маркери. Разработени са два STS-маркера, един CAPS-маркер и един SSR-маркер. CAPS-маркерът BsrG I и SSR-маркерът HRO001 за Rf1 гена, възстановител на фертилността при слънчогледа, са ко-доминантни и могат да бъдат използвани пряко в маркерната селекция.

Ключови думи: Слънчоглед - Rf1 ген - Chromosome walking - STS - CAPS - SSR