ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   203 - 208
2 статия   209 - 217
3 статия   219 - 226
4 статия   227 - 238
5 статия   239 - 248
6 статия   249 - 254
7 статия   255 - 259
8 статия   261 - 267
9 статия   269 - 281
10 статия   283 - 290
11 статия   291 - 298
12 статия   299 - 303
13 статия   305 - 309
14 статия   311 - 322
15 статия   323 - 333
16 статия   335 - 348
17 статия   349 - 357
18 статия   359 - 370
19 статия   371 - 380
20 статия   381 - 388
21 статия   389 - 394
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА НА СОРТОВЕ ТРИТИКАЛЕ (XTRITICOSECALE WITTM.)
ОТГЛЕЖДАНИ В УСЛОВИЯТА НА ПЛОВДИВ ПРИ ДВЕ НИВА НА АЗОТНО ТОРЕНЕ
  Христофор Кирчев, Александър Матев, Ваня Делибалтова  
Аграрен Университет - Пловдив
 
     Резюме
 
За определяне на стопанските качества на сортове тритикале е залаган три годишен полски опит в опитното поле на катедра Растениевъдство при Аграрен Университет – Пловдив. Опита е залаган по блоков метод в четири повторения след предшественик слънчоглед. В изследването са използвани сортовете ”AD-7291” – стандарт, “Frontera”, “Alter” и “Scudo”, създадени в селекционната компания PRO.SE.ME. – Италия. Изпитвани са две нива на азотно торене – 60 и 180 kg.ha-1 азот. В резултат на експеримента са установени основните структурни елементи на добива, добивът на зърно и някои качествени показатели на зърното, в зависимост от сорта и нивото на азотно торене.

Ключови думи: Тритикале – Азотно торене – Добив