ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   203 - 208
2 статия   209 - 217
3 статия   219 - 226
4 статия   227 - 238
5 статия   239 - 248
6 статия   249 - 254
7 статия   255 - 259
8 статия   261 - 267
9 статия   269 - 281
10 статия   283 - 290
11 статия   291 - 298
12 статия   299 - 303
13 статия   305 - 309
14 статия   311 - 322
15 статия   323 - 333
16 статия   335 - 348
17 статия   349 - 357
18 статия   359 - 370
19 статия   371 - 380
20 статия   381 - 388
21 статия   389 - 394
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
СРАВНИТЕЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ФИЗИЧНИ, ХИМИЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ
КАЧЕСТВА НА БЪЛГАРСКИ И ГРЪЦКИ СОРТОВЕ ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА
  Иван Янчев, Калин Иванов  
Аграрен Университет - Пловдив
 
     Резюме
 
През 2009- 2010 г. беше изведен полски опит в Учебно експерименталната база на Аграрен Университет- Пловдив. Бяха изпитани следните сортове обикновена пшеница; Садово 1, Победа и гръцките сортове Дион, Панифор, Болеро и Пандас създадени от PIONEER Hi-Bred International и от френската фирма GAE на карбонатна алувиално- ливадна, слабо засолена с песъчливо глинест характер почва. Целта на изследването беше да се установи продуктивността, химичния състав, технологичните и хлебопекарни свойства на сортовете при агро екологичните условия на Централна Южна България. Беше установено че най- висок добив на зърно се получава от сорт Панифор 416 kg/da следван от сортовете Дион 390 и Пандас 385. Сортовете Болеро 360 и Победа 340 имат по- ниски стойности от стандарта сорт Садово 1.

Ключови думи: Пшеница, физични свойства, суров протеин, аминокиселини, реологични свойства.