ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   203 - 208
2 статия   209 - 217
3 статия   219 - 226
4 статия   227 - 238
5 статия   239 - 248
6 статия   249 - 254
7 статия   255 - 259
8 статия   261 - 267
9 статия   269 - 281
10 статия   283 - 290
11 статия   291 - 298
12 статия   299 - 303
13 статия   305 - 309
14 статия   311 - 322
15 статия   323 - 333
16 статия   335 - 348
17 статия   349 - 357
18 статия   359 - 370
19 статия   371 - 380
20 статия   381 - 388
21 статия   389 - 394
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
ПРОДУКТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
НА СОРТОВЕ ЗИМЕН ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК
ПРИ УСЛОВИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
  Дарина Вълчева1, Драгомир Вълчев1, Галина Михова2
Милка Донева3, Боряна Дюлгерова1
 
1 - Институт по земеделие – Карнобат
2 - Добруджански земеделски институт – Гeнерал Тошево
3 - Опитна станция по земеделие – Средец
 
     Резюме
 
През периода 2008 – 20011 година е проведено проучване на сортове пивоварен ечемик. Целта на изследването е да се направи анализ на взаимодействието – генотип х среда при сортове пивоварен ечемик и да се проучи стабилността на добива им. Опитът е изведен на опитното поле в ИЗ-Карнобат, ДЗИ - Генерал Тошево и ОСЗ - Средец. Проучена е нормата на реакция на сортовете при условията на Североизточна и Югоизточна България. Резултатите показват, че за условията на Карнобат и Средец за периода на проучване най-високи добиви са се получили от сортовете “Лардея“, “Флавий” и “Емон”. За условията на Генерал Тошево с най-високи и стабилни добиви са сортовете “Орфей”, “Флавий”и “Перун”.

Ключови думи: Ечемик-Продуктивност-Стабилност