ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   203 - 208
2 статия   209 - 217
3 статия   219 - 226
4 статия   227 - 238
5 статия   239 - 248
6 статия   249 - 254
7 статия   255 - 259
8 статия   261 - 267
9 статия   269 - 281
10 статия   283 - 290
11 статия   291 - 298
12 статия   299 - 303
13 статия   305 - 309
14 статия   311 - 322
15 статия   323 - 333
16 статия   335 - 348
17 статия   349 - 357
18 статия   359 - 370
19 статия   371 - 380
20 статия   381 - 388
21 статия   389 - 394
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
СЕЛЕКЦИЯ НА ПРОДУКТИВНИ И ТОЛЕРАНТНИ КЪМ ГЪБНИ БОЛЕСТИ
ЛИНИИ ПШЕНИЦА (TRITICUM AESTIVUM L.) ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
НА ДИХАПЛОИДИЯТА В КРЪСТОСКА " 12-Z X АГЛИКА "
  Драгомир Пламенов1, Иван Белчев2, Пенко Спецов2  
1 – Технически университет – Варна, Факултет по морски науки и екология
2 – Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Основна задача на съвременната селекция е производството на сортове с висока продуктивност, съчетаващи толерантност към биотични и абиотични фактори на средата. Макар че до настоящия момент основен селекционен метод е междусортовата хибридизация, през последните години се засилва и ролята на отдалечената хибридизация. Целта на настоящата разработка е чрез използване на дихаплоидията да се селекционират продуктивни и фитопатологични ценни линии зимна обикновена пшеница от кръстоска, в която участват монозаместена линия на сорт „Тракия” („12-z”), устойчива на брашнеста мана в оранжерийни условия, и качествения и толерантен на гъбни болести сорт „Аглика”. В изпълнение на поставената цел следва да се решат редица задачи. Първата задача е да се използват възможностите на антерната култура за производство на зелени хаплоидни регенеранти, като за целта са получени 380 зелени растения (2.2 % от култивираните 17550 антери). На второ място е необходимо да се приложи дихаплоидията за получаване на дихаплоидни линии. В резултат на изпълнението на тази задача са продуцирани 143 дихаплоидни растения (след колхициниране) в зрялост (37.6% от произведените зелени регенеранти). Третата методична задача е изпитване на отбрани и толерантни към брашнеста мана и кафява ръжда линии пшеница за добив при полски условия заедно със стандартния сорт „Аглика”. За да се достигне до този момент обаче, получените дихаплоидни растения преминават през няколко етапа на селекция. Първоначално се отглеждат в оранжерия, репродуцират се на полски участък (в редове), изпитват се в контролен опит (в единична парцела) и накрая в конкурсен сортов опит (в 5 повторения). След проведен последователен отбор по агрономически ценни признаци, пет дихаплоидни линии показват висока продуктивност и толерантност към гъбни болести по време на двугодишно изпитване в КСО.

Ключови думи: Зимна обикновена пшеница – Антерна култура – Дихаплоидни линии – Продуктивност – Устойчивост