ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   203 - 208
2 статия   209 - 217
3 статия   219 - 226
4 статия   227 - 238
5 статия   239 - 248
6 статия   249 - 254
7 статия   255 - 259
8 статия   261 - 267
9 статия   269 - 281
10 статия   283 - 290
11 статия   291 - 298
12 статия   299 - 303
13 статия   305 - 309
14 статия   311 - 322
15 статия   323 - 333
16 статия   335 - 348
17 статия   349 - 357
18 статия   359 - 370
19 статия   371 - 380
20 статия   381 - 388
21 статия   389 - 394
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ И АГРОТЕХНИКА
 
ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ ФАКТОРИ
ВЪРХУ РАНДЕМАНА И ДЪЛЖИНАТА НА ВЛАКНОТО
  Ана Стоилова  
Институт по полски култури - Чирпан
 
     Резюме
 
На базата на 17 и 11 годишни данни е установено, че рандеманът на влакното е в най-голяма зависимост от валежите, най-силно изразена през периода 11 юли-10 август с r = -0.643 и регресионно уравнение у=41.250–0.0219х при сорт Чирпан-539, и r = -0.557 при сортовете от типа “Чирпан”, а при сортовете от типа “Авангард-264” - през 11 юли-20 август с r = -0.587 и y=38.818-0.0244х. Положителни корелации на рандемана с температурната сума са установени само за сорт “Авангард-264”. Дължината на влакното е в най-голяма зависимост от валежите през 11 юли-20 август - r = 0.622 и у=25.098+0.01597х за сортовете от типа “Чирпан-539”, r = 0.638 и у=27.507+0.01453х за сортовете от типа “Авангард-264”. Силна и отрицателна е зависимостта на дължината на влакното от температурната сума, при сорт “Чирпан-539” през 11 юли-10 август (r = -0.726) и 21 юли-10 август, с r = -0.809 и у=42.614+0.0326х, при сортовете от типа “Авангард-264” през 11 юли-20 август, с r = -0.638 и y=27.507+0.01453х. Зависимостта на дължината на влакното от комбинираното действие на двата фактора – валежна и температурна сума, е най-силна през 11 юли-10 август и се описва с множествените линейни регресионни уравнения: при сорт “Чирпан-539” (R=0.833) y=38.88530+0.01131х1-0.01797х2; при сорт “Авангард-264” (R=0.627) y = 35.9075 + 0.00786х1-0.01085х2, където х1 – сума валежи; х2 – температурна сума. Чрез установените регресионни уравнения, на базата на валежите и температурната сума, се дава възможност да се прогнозират достверно рандемана и дължината на влакното към 10-20ти август.

Ключови думи: Памук - Зависимости - Валежи - Температурна сума - Регресионни уравнения