ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   203 - 208
2 статия   209 - 217
3 статия   219 - 226
4 статия   227 - 238
5 статия   239 - 248
6 статия   249 - 254
7 статия   255 - 259
8 статия   261 - 267
9 статия   269 - 281
10 статия   283 - 290
11 статия   291 - 298
12 статия   299 - 303
13 статия   305 - 309
14 статия   311 - 322
15 статия   323 - 333
16 статия   335 - 348
17 статия   349 - 357
18 статия   359 - 370
19 статия   371 - 380
20 статия   381 - 388
21 статия   389 - 394
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ И АГРОТЕХНИКА
 
ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИКАТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОРИАНДЪРА
ВЪРХУ ФИТОСАНИТАРНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОСЕВА
  Божан Зарков, Дина Атанасова, Величка Котева,
Василина Манева, Светлана Дачева
 
Институт по земеделие – Карнобат
 
     Резюме
 
Целта на настоящото проучване е да се установи влиянието на редуването на кориандъра върху видовия състав и плътността на плевелите, болестите и неприятелите по културата. В посевите на кориандър са регистрирани 28 вида плевели от 14 семейства. Преобладават едногодишни двусемеделни плевели от групата на късните пролетни: Chenopodium album L., Amaranthus retroflexus L., Solanum nigrum L., и от групата на ранните пролетни плевели: Polygonum convolvulus L., Sinapis arvensis L.,. От едногодишните едносемеделни плевели от групата на късните пролетни преобладават Setaria spp., Echinochloa crus-galli L., а от групата на ранните пролетни плевели Avena fatua L. Установени са преобладаващите видове патогенни гъби от род Alternaria и Fusarium, причинители на болести по кориандъра. Във фенофаза цъфтеж на кориандъра е установено, че вредят предимно листните въшки и кориандровия семеяд, а при узряване – кориандровия семеяд. Systole coriandri Nik. При масово нападение на кориандровия семеяд повредите достигнат над 70 %.

Ключови думи: Кориандър – Плевели – Болести - Неприятели