ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   203 - 208
2 статия   209 - 217
3 статия   219 - 226
4 статия   227 - 238
5 статия   239 - 248
6 статия   249 - 254
7 статия   255 - 259
8 статия   261 - 267
9 статия   269 - 281
10 статия   283 - 290
11 статия   291 - 298
12 статия   299 - 303
13 статия   305 - 309
14 статия   311 - 322
15 статия   323 - 333
16 статия   335 - 348
17 статия   349 - 357
18 статия   359 - 370
19 статия   371 - 380
20 статия   381 - 388
21 статия   389 - 394
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
СТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРИТИКАЛЕ,
СОРТ "БУМЕРАНГ"
  Валентин Байчев  
Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Проучването е проведено през периода 2007 – 2010 г. в Добруджански земеделски институт, при полски условия. Опитите са изведени след предшественик грах за зърно, по метода латински правоъгълник, в пет повторения с отчетна площ на парцелите 10 m2. През пролетта опитите са подхранвани с азот в доза 35 kg/ha. Новопризнатия сорт зимно хексаплоидно тритикале “Бумеранг” е анализиран по показателите дата на изкласяване и узряване, височина на растенията, абсолютен и относителен добив, продуктивна братимост, както и по някои физични качества на зърното. Сравненията при новия сорт са правени със стандартите при тази култура, с по-стари тритикале, създадени в Добруджански земеделски институт, а също така и с полските сортове “Ласко” и “Престо” и ръжта “Данае”. Получените резултати показват, че по дата на изкласяване и узряване сорт “Бумеранг” се изравнява със стандарта “Ракита”, а по признака височина на растенията – с полските сортове “Ласко” и “Престо”. Продуктивната бранимост при тритикале “Бумеранг” е умерена и същата е на нивото на стандартите “АД-7291” и “Вихрен”, докато продуктивните възможности са на много високо ниво. През всички години на изследването, както и средно за периода от този сорт са получени най-високите добиви които са достоверни, както по отношение на използваните стандарти така и спрямо всички сортове, участващи в проучването. Средният абсолютен добив за периода е 8,21 t/ha, което се равнява на превишение от 15% спрямо средния стандарт, получен от средните стойности на “Вихрен” и “Ракита”. Най-висок абсолютен добив от “Бумеранг” е получен през 2008 г. – 9,59 t/ha, а най-висок относителен през неблагоприятната 2007 г. – 148,4 %, което от своя страна доказва по-добрата реакция на сорта към стресови условия на отглеждане. От физичните качества на зърното са проучени масата на 1000 зърна и хектолитровата маса. Масата на 1000 зърна през периода на проучване е 44,4 g, с граници на вариране през отделните години от 38,5 до 49,3 g. По този показател новият сорт заема междинно положение спрямо стандартите “АД-7291” и “Вихрен”. Хектолитровата маса при “Бумеранг” (средно за периода 72,5 kg/100 l) е най-високата, постигната в това изследване и същата е достоверна по отношение изпозваните стандарти. Всичко това още въднъж подчертава добрите перспективи на новопризнатия сорт тритикале “Бумеранг”.

Ключови думи: Тритикале – Дата на изкласяване – Височина на растенията – Добив зърно – Маса на 1000 зърна – Хектолитрова маса