ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   195 - 220
2 статия   221 - 232
3 статия   233 - 241
4 статия   243 - 253
5 статия   255 - 261
6 статия   263 - 267
7 статия   269 - 274
8 статия   275 - 284
9 статия   285 - 292
10 статия   293 - 298
11 статия   299 - 303
12 статия   305 - 311
13 статия   313 - 333
14 статия   335 - 340
15 статия   341 - 349
16 статия   351 - 362
17 статия   363 - 376
18 статия   377 - 381
19 статия   383 - 388
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ И АГРОТЕХНИКА
 
РЕАКЦИЯ НА НОВИ СОРТОВЕ ТВЪРДА ПШЕНИЦА
КЪМ НИВОТО НА АЗОТНО ХРАНЕНЕ
ІІ. КАЧЕСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ НА ЗЪРНОТО
  Галя Панайотова1, Светла Костадинова2  
1 - Институт по полски култури - Чирпан
2 - Аграрен Университет - Пловдив
 
     Резюме
 
Проучвани са българските сортове твърда пшеница “Прогрес”, “Възход”, “Виктория” и “Предел”, отглеждани при азотно торене в норми 0; 6; 8; 10; 12; 14; 16 и 18 kg/da през 2008-2010 г. в Института по полски култури-Чирпан на почвен тип излужена смолница. Установено е, че хектолитровата маса е среднo 79.6 kg, в граници 77.4 kg през 2010 г. до 82.3 kg през 2008 г. Масата на 1000 зърна средно за периода е от 53.0 g при сорт “Предел” до 60.2 g при “Прогрес” и показва тенденция за нарастване до 55.9 g при торене с N8. Стъкловидността на зърното е 71.2 % (от 58.4 до 84.7 %). Съдържанието на протеин по сортове е от 14.1 % при сорт “Възход” до 14.8 % при “Предел”. По-висок добив на протеин се формира при сорт “Предел” – средно 65.5 kg/da. С нарастване на азотната норма стойностите на мокър глутен се повишават от 24.5 % без торене до 32.9 % при N18. Нивото на азотно хранене оказва значимо влияние върху стъкловидността на зърното, съдържанието на суров протеин, мокър и сух глутен. Доказана е генотипна реакция на сортовете по отношение масата на 1000 зърна и добива на суров протеин от единица площ.

Ключови думи: Tвърда пшеница – Сорт – Aзот – Качество