ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   195 - 220
2 статия   221 - 232
3 статия   233 - 241
4 статия   243 - 253
5 статия   255 - 261
6 статия   263 - 267
7 статия   269 - 274
8 статия   275 - 284
9 статия   285 - 292
10 статия   293 - 298
11 статия   299 - 303
12 статия   305 - 311
13 статия   313 - 333
14 статия   335 - 340
15 статия   341 - 349
16 статия   351 - 362
17 статия   363 - 376
18 статия   377 - 381
19 статия   383 - 388
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА БОБОВИ КУЛТУРИ
 
ВЛИЯНИЕ НА АЗОТНОТО ТОРЕНЕ
ВЪРХУ ХИМИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА ЗЪРНОТО ОТ НАХУТ
  Генчо Милев  
Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
 
     Резюме
 
През периода 2004-2006 г. в опитното поле на Добруджански земеделски институт в условията на слабо излужен чернозем е изведен полски опит с новоселекциониран сорт нахут Балкан. Целта на проучването е да се установи влиянието на азотното торене и бактериалната инокулация с Rhizobium върху съдържанието на азот, фосфор и калий в зърното на нахута. Изпитани са 4 варианта на азотно торене – 0, 30, 60, и 90 kg/ha на фосфорен фон от 60 kg/ha. Опитът е изведен по метода на дробните парцели с четирикратна повторяемост на вариантите и големина на реколтната парцела от 12 m2. Установено, е че най-силно влияние върху съдържанието на азот, фосфор и калий в зърното на сорт Балкан имат условията на годината. През най-благоприятната за растежа и развитието на нахута 2004 година е отчетена най-висока концентрация на азота, а през 2005 г. най-висока концентрация на фосфора и калия. Торенето с азот има по-слабо влияние върху съдържанието на посочените елементи. Констатирана е слаба тенденция на увеличаване единствено на съдържанието на азот с повишаване на азотната норма. Бактериалното торене с Rhizobium не влияе доказано върху съдържанието на трита елемента. Съдържанието на протеин в зърното също се намира в най-голяма зависимост от метеорологичните условия на съответната година. То е най-високо отново през благоприятната 2004 г.

Ключови думи: химически състав на зърно нахут, азотно торене, протеин