ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   195 - 220
2 статия   221 - 232
3 статия   233 - 241
4 статия   243 - 253
5 статия   255 - 261
6 статия   263 - 267
7 статия   269 - 274
8 статия   275 - 284
9 статия   285 - 292
10 статия   293 - 298
11 статия   299 - 303
12 статия   305 - 311
13 статия   313 - 333
14 статия   335 - 340
15 статия   341 - 349
16 статия   351 - 362
17 статия   363 - 376
18 статия   377 - 381
19 статия   383 - 388
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ И АГРОТЕХНИКА
 
РЕАКЦИЯ НА НОВИ СОРТОВЕ ТВЪРДА ПШЕНИЦА
КЪМ НИВОТО НА АЗОТНО ХРАНЕНЕ
І. ДОБИВ НА ЗЪРНО И ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТИВНОСТ
  Светла Костадинова1, Галя Панайотова2  
1 - Аграрен Университет – Пловдив
2 - Институт по полски култури - Чирпан
 
     Резюме
 
Целта на изследването е да се оцени продуктивността на генотипове твърда пшеница, модифицирани от норми на азотно торене през години с различни метеорологични условия. Анализирани са резултати от полски опит, изведен в Института по полски култури-Чирпан на почвен тип излужена смолница през 2008-2010 г. В изследването са включени българските генотипове “Прогрес”, “Възход”, “Виктория” и “Предел”, отглеждани при азотно торене в норми 0; 6; 8; 10; 12; 14; 16 и 18 kg/da. Установено бе, че генотиповете твърда пшеница формират среден добив на зърно 419 kg/da, вариращ от 370 kg/da през 2008 г. до 450 kg/da през 2009 г. Средният добив по сортове е от 405 kg/da при “Прогрес” до 441 kg/da при “Предел”. При торене с N12 средният добив е 443.5 kg/da, превишаващ неторено с 32.5 %, като при сорт “Предел” добивът на зърно достига 473 kg/da. Изпитваните по-високи N норми не гарантират кратно увеличение на продуктивността. В изследването нивото на азотно торене се явява най-силния източник на вариране (42.22 % от общото влияние на факторите), доказано при Р≤0.001. Условията през годините също влияят във висока степен (17.5 %). Различията в добива между генотиповете са доказани при Р≤0.05 при по-ниско участие от общото вариране - 5.27 %. Взаимодействието G х N е несъществено (1.41 %), т.е. реакцията на сортовете към нивото на азотно хранене през периода по отношение на продуктивността е еднопосочна. Средната височина на растенията е 93.4 cm, като при сорт “Прогрес” стойностите са най-високи – 101.5 cm, а при “Възход” - най-ниски (87.4 cm). Доказана е сортова реакция по отношение на основни структурни елементи на добива.

Ключови думи: Tвърда пшеница – Сорт – Aзот – Добив