ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   195 - 220
2 статия   221 - 232
3 статия   233 - 241
4 статия   243 - 253
5 статия   255 - 261
6 статия   263 - 267
7 статия   269 - 274
8 статия   275 - 284
9 статия   285 - 292
10 статия   293 - 298
11 статия   299 - 303
12 статия   305 - 311
13 статия   313 - 333
14 статия   335 - 340
15 статия   341 - 349
16 статия   351 - 362
17 статия   363 - 376
18 статия   377 - 381
19 статия   383 - 388
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
ПРОДУКТИВНОСТ И КАЧЕСТВО НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ХЛЕБНА ПШЕНИЦА (TRITICUM AESTIVUM L.)
  Пламен Чамурлийски, Николай Ценов, Иванка Стоева  
Добруджански Земеделски Институт – гр. Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Настоящото изследване има за цел да проучи продуктивността и качеството на съвременните сортове хлебна пшеница в условията на Добруджански Земеделски Институт (ДЗИ). Изследвани са тридесет сорта обикновена зимна пшеница, двадесет от тях са създадени в ДЗИ, а останалите десет са продукт на селекцията на Институт по Растителни и Генетични Ресурси (ИРГР), Садово. Проучени са структурните елементи на продуктивността и добива зърно в рамките на четири годишен период (2007–2010 г). Направен е анализ на хлебопекарните и реологични свойства на изследваните образци от данни за три годишен период (2007–2009 г). Голяма част (около 70 %) от съвременните сортове от зимната пшеница имат изравнен генетичен потенциал за добив зърно, въпреки големите им различия по педигре и по компоненти на продуктивността. Най-висок добив са реализирали сортовете Златица, Корона и Аглика, а от селекцията на ИРГР, сорт Петя. В условията на Добруджа, създадените в ДЗИ сортове реализират по-висока продуктивност и формират по-високи стойности на основните качествени показатели от тези на ИРГР. Качеството на зърното на пшениците на ДЗИ е значително подобрено, като продуктивният потенциал на сортовете от първа група (Аглика, Ивета, Деметра и Лазарка) не се различава от този на сортовете с качество на зърното от другите две групи.

Ключови думи: Обикновена пшеница – Качествени показатели – Продуктивен потенциал- Селекционен прогрес