ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   195 - 220
2 статия   221 - 232
3 статия   233 - 241
4 статия   243 - 253
5 статия   255 - 261
6 статия   263 - 267
7 статия   269 - 274
8 статия   275 - 284
9 статия   285 - 292
10 статия   293 - 298
11 статия   299 - 303
12 статия   305 - 311
13 статия   313 - 333
14 статия   335 - 340
15 статия   341 - 349
16 статия   351 - 362
17 статия   363 - 376
18 статия   377 - 381
19 статия   383 - 388
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
ПРОУЧВАНЕ НА ДИХАПЛОИДНИ ЛИНИИ ЗИМЕН ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК
ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ МЕТОДА НА ИНДУЦИРАНИЯ АНДРОГЕНЕЗИС
  Боряна Дюлгерова, Дарина Вълчева  
Институт по земеделие – Карнобат
 
     Резюме
 
По метода на индуцирания андрогенезис в Института по земеделие - Карнобат са получени 28 дихаплоидни линии зимен пивоварен ечемик. Проучването има за цел да представи продуктивните възможности на създадените материали. Антерите са култивирани от F2 популация на хибрида Lambic x Кт 287. Получени са дихаплоидни линии превъзхождащи родителските форми и стандарта по отделни признаци, както и такива при които има по-добро съчетание между проучваните елементи на продуктивността. Най-висок продуктивен потенциал демонстрират линиите A 8/17, A 8/40, A 8/14, A 8/42. С най-добро съчетание между признаците брой зърна в класа, тегло на зърното от клас и маса на 1000-зърна се отличават А 8/2, А 8/4, А 8/14 и А 8/17.

Ключови думи: ечемик – дихаплоидни линии - елементи на продуктивността