ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   195 - 220
2 статия   221 - 232
3 статия   233 - 241
4 статия   243 - 253
5 статия   255 - 261
6 статия   263 - 267
7 статия   269 - 274
8 статия   275 - 284
9 статия   285 - 292
10 статия   293 - 298
11 статия   299 - 303
12 статия   305 - 311
13 статия   313 - 333
14 статия   335 - 340
15 статия   341 - 349
16 статия   351 - 362
17 статия   363 - 376
18 статия   377 - 381
19 статия   383 - 388
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
MONITORING OF WINTER WHEAT OF THE ENOLA VARIETY ON THE LOZENETS REFERENCE AREA USING SATELLITE AND GROUND-BASED DATA
  Eugenia Roumenina1, Georgi Jelev1, Petar Dimitrov1, Lachezar Filchev1
Valentin Kazandjiev2, Veska Georgieva2, Dukena Joleva2
 
1 - Space and Solar-Terrestrial Research Institute–Bulgarian Academy of Sciences,
2 - National Institute of Meteorology and Hydrology–Bulgarian Academy of Sciences
 
     Резюме
 
Космическият мониторинг на селскостопанските култури е важна съставна част на съвременната селскостопанска практика. Той позволява съществено да се повиши точността и обективността на информацията за тях като се използват различни данни. Настоящото изследване има за цел да се разкрият възможностите за използване на спътникови данни с различна времева и пространствена разделителна способност (ПРС) за мониторинг на полета засети със зимна пшеница с площ над 1,5 km2. Обект на изследване са три полета засети със зимна пшеница, сорт „Енола” в землището на с. Лозенец, община „Крушари”, област „Добрич”. Мониторинга е проведен в периода март-юни 2011 г. във връзка с изпълнението на проекта „Тестване на данни от PROBA-V и VEGETATION за земеделски приложения в България и Румъния (PROAGROBURO)” финансиран от Белгийска федерална служба за научна политика (BELSPO), Подготвителна програма за PROBA-V. Осъществени са 3 подспътникови експеримента по времето на които са извършени наземни биометрични и метеорологични измервания в 29 еталонни площадки разположени на територията на трите полета. Тези данни са използвани за оценка на възможностите на различни сателитни сензори (SPOT 5, Landsat 5 TM, EO1-ALI и Hyperion, SPOT-Vegetation и симулирани данни от PROBA-V) за характеризиране на състоянието на пшеницата. Спектралният индекс Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) изчислен по данните от сателитните изображения е корелиран със биометричните показатели измерени на терена. По-добрите геометрични характеристики на данните от SPOT 5, Landsat 5 TM, EO1-ALI и Hyperion позволяват да се очертаят границите на полетата и да се извършва мониторинг на състоянието на посевите през 16-18 дни. Пропуски в данните има при наличие на облачна покривка над изследвания район по време, когато минава и заснема сателита. През пролетните месеци които са от съществено значение при мониторинга на състоянието на зимната пшеница тези случаи са много чести за територията на Р. България. Въпреки добрата времева разделителна способност на данните получавани от SPOT-Vegetation (ежедневно заснемане) те не са приложими за такъв тип мониторинг на територията на България поради ниската им ПРС (1 km2). От спектрорадиометъра PROBA-V също ще се получават ежедневни данни, но тяхната ПРС се планира да бъде за спектралните канали във видим и близък инфрачервен диапазон на електромагнитния спектър (VNIR) от 0.44 до 0.90 μm - 300 m, а за късовълновия инфрачервен (SWIR) (1.56-1.65 μm) – 600 m. Корелационният анализ показа, че съществува добре изразена връзка между NDVI от Landsat и PROBA-V и свежата биомаса – съответно r=0,85 (p<.0001) и r=0,78 (p<.0001). Подобрените качества на спектрорадиометъра PROBA-V в сравнение със SPOT VEGETATION ще даде възможност да се извършва оперативен мониторинг на полета засети със зимна пшеница с размери над 1,5 km2.

Ключови думи: Мониторинг на зимна пшеница – Дистанционни методи – ГИС – Агрометеорология – Сорт Енола