ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   195 - 220
2 статия   221 - 232
3 статия   233 - 241
4 статия   243 - 253
5 статия   255 - 261
6 статия   263 - 267
7 статия   269 - 274
8 статия   275 - 284
9 статия   285 - 292
10 статия   293 - 298
11 статия   299 - 303
12 статия   305 - 311
13 статия   313 - 333
14 статия   335 - 340
15 статия   341 - 349
16 статия   351 - 362
17 статия   363 - 376
18 статия   377 - 381
19 статия   383 - 388
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
ОЦЕНКА НА СТАБИЛНОСТТА НА ДОБИВА
ПРИ ПЕРСПЕКТИВНИ ЛИНИИ ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК
  Невенка Ганушева, Силвия Bасилева, Светла Костадинова  
Аграрен Университет - Пловдив
 
     Резюме
 
Проучено е взаимодействието генотип-среда и стабилността на добивите при 14 перспективни линии пивоварен ечемик създадени в Аграрен Университет – Пловдив. Резултатите показват, че линия 25/508K0105 е с доказано най-висок добив през три годишния период на изследване и превъзхожда стандартния сорт Обзор средно с 15,07%, следвана от линии №№ 26/510K0105 и 27/511К0105. Тези три линии са с най-висок индекс на стабилност на добива и може да се приеме, че при тях генетичния дял в общото фенотипно проявление на признака е много висок. Линии 25/508K0105, 26/510K0105, 27/511К0105 се отличават с много добра адаптивност, което ги прави ценни за включване в бъдещи селекционни програми.

Ключови думи: ечемик, добив, стабилност, взаимодействие генотип-среда