ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Книжка 1
1 статия   11 - 20
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 37
4 статия   39 - 44
5 статия   45 - 49
6 статия   51 - 57
7 статия   59 - 69
8 статия   71 - 77
9 статия   79 - 85
10 статия   87 - 92
11 статия   93 - 99
12 статия   101 - 107
13 статия   109 - 117
14 статия   119 - 124
15 статия   125 - 129
16 статия   131 - 135
17 статия   137 - 141
18 статия   143 - 150
19 статия   151 - 155
20 статия   157 - 162
21 статия   163 - 172
22 статия   173 - 182
23 статия   183 - 190
24 статия   191 - 199
Книжка 2
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
СТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА НОВОПРИЗНАТИЯ СОРТ ТРИТИКАЛЕ "АТИЛА"
  Валентин Байчев  
Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Изследването е проведено през периода 2005 – 2008 г., в Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево, при полски условия. Приведени са данни от Конкурсни сортови опити за новопризнатия със сертификат № 10760 / 30.04.2008 сорт тритикале "Атила" В статията се правят сравнения със среден стандарт, получен от средните стойности на "АД 7291" и "Ракита", с по-рано създадени в ДЗИ – Ген. Тошево сортове, както и с тритикале "Ласко" – световен стандарт за тази култура. Проучени са показателите: дата на изкласяване и узряване; височина на растенията; добив зърно; маса на 1000 зърна и хектолитрова маса. Изследвани са също плътността на посева (изразена като брой класове на m2), броя и теглото на зърната от клас, като е установен показателя с най-висока тежест при формирането на добива при сортовете, участващи в изследването. Установено е, че тритикале "Атила" по показателите дата на изкласяване и узряване, и височина на растенията се изравнява с "Ласко", по маса на 1000 зърна със "Заряд", по хектолитрова маса заема средно положение между "Вихрен" и "Ласко", а по продуктивност превъзхожда всички сортове, участващи в изследването.

Ключови думи: Тритикале – Добив зърно – Елементи на добива