ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Книжка 1
1 статия   11 - 20
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 37
4 статия   39 - 44
5 статия   45 - 49
6 статия   51 - 57
7 статия   59 - 69
8 статия   71 - 77
9 статия   79 - 85
10 статия   87 - 92
11 статия   93 - 99
12 статия   101 - 107
13 статия   109 - 117
14 статия   119 - 124
15 статия   125 - 129
16 статия   131 - 135
17 статия   137 - 141
18 статия   143 - 150
19 статия   151 - 155
20 статия   157 - 162
21 статия   163 - 172
22 статия   173 - 182
23 статия   183 - 190
24 статия   191 - 199
Книжка 2
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
ТРИТИКАЛЕ "АКОРД" – НОВ СТУДОУСТОЙЧИВ СОРТ ЗА ЗЪРНО
  Валентин Байчев, Татяна Петрова  
Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево
 
     Резюме
 
В изследването са представени данни за създадения най-студоустойчив до настоящия момент български сорт тритикале "Акорд". Сортът е признат за оригинален от Експертната комисия по зърнено-житни култури към ИАСАС – София и е защитен със сертификат № 10759 / 30.04. 2008 на Патентно ведомство. Проучването на биологичните и стопански показатели е извършено при полски условия в опитното поле, а студоустойчивостта е установена в Лабораторията по физиология на растенията, при условията на изкуствен климат в хладилни камери в Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево, през периода 2005 – 2008 г. Установено е, че по дата на изкласяване и узряване тритикале "Акорд" се изравнява със сорт "Ракита", а по показателя височина на растенията – със световния стандарт "Ласко". Добивът зърно при участващите в проучването сортове е сравняван със среден стандарт, получен от стойности на "Вихрен" и "Ракита". През отделните години на изследването, както и за четиригодишния период тритикале "Акорд" показва достоверно по-високи продуктивни възможности спрямо средния стандарт и всички участващи в опита сортове. Масата на 1000 зърна при новия сорт "Акорд" е по-ниска от тази на "Вихрен" и "Заряд" и същата се изравнява със стандарта "АД 7291". Достигнат е напредък в селекцията по отношение на показателя хектолитрова маса. Този признак показва по-високи стойности, както през отделните години, така и за четиригодишния период. Студоустойчивостта на тритикале "Акорд" е на високо ниво. Досега в българската селекция не е получен сорт със студоустойчивост по-висока от тази на новосъздаденото тритикале "Акорд", като същата е на равнището на обикновената пшеница "Безостая 1" - един от най-добрите стандарти в това направление.

Ключови думи: Тритикале – Добив зърно – Маса на 1000 зърна – Хектолитрова маса – Студоустойчивост